about-us-4

این وبسایت در جهت توسعه گردشگری در سراسر دنیا راه اندازی شده است . ما قصد داریم تمام کسانی که سفر میکنند ، همچنین کلیه اطلاعات و نیازهای یک سفر را در این وبسایت گرد آوری کنیم . هدف نهایی ما برنامه ریزی سه سفر برون مرزی در طول یکسال برای هر نفر و بازدید کشورهای مختلف توسط همه افراد است .