ویزای فرانسه

جهت گرفتن ویزای فرانسه ابندا بهلینک وبسایت سفارت فرانسه در تهران میرویم

frenchvisa1

سپس به مرحله اول رفته و لیست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت گرفتن ویزا را میبینیم .

frenchvisa2

سپس به گام دوم میرویم و نحوه ارسال نامه به ایمیل سفارت فرانسه ، جهت تعیین وقت مصاحبه و تحویل مدارک به سفارت را یاد میگیریم . که طبق گفته سایت ، نامه الکترونیکی باید به زبان انگلیسی باشد و ضمن اینکه شامل موارد ۸ گانه زیر باشد باید به آدرس ایمیل  appointmentfrance@vfshelpline.com  فرستاده شود .

frenchvisa3