آموزش ویزای اسپانیا

ابتدا به لینک سفارت اسپانیا در تهران میرویم .

spainvisa1

سپس جهت گرفتن ویزای توریستی اسپانیا مدارک و شرائط مورد نیاز را بررسی میکنیم که عبارتند از :

 

هزینه های ویزا

مدارک مورد نیاز

مشخصات عکس

روند بررسی درخواست

فرم درخواست ویزا

 

 

نکته: چک لیست باید به صورت پشت و رو باشد(برگه ها به یکدیگر متصل نشوند).

چک لیست مدارک

چک لیست ویزای شنگن

سپس برای تعیین وقت مصاحبه و تحویل مدارک از این لینک  استفاده میکنیم .

spainvisa2